tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilken teknologi använder tellmeGen? Hur analyserar vi ditt DNA för att känna till din genetiska sammansättning?

När DNA:t har extraherats från salivprovet genomgår det en amplifikationsprocess (många kopior genereras) i syfte att effektivt genomföra genotypningsprocessen. Denna process går ut på att identifiera ett bestämt antal positioner i DNA-sekvensen för att därmed kunna detektera eventuella varianter som finns i detta genetiska material. Denna detektion görs genom att jämföra provet med en genotypningschip eller referens-DNA, som har validerats och godkänts av den vetenskapliga gemenskapen.

Fram till nyligen har vi enbart använt information hämtad från en anpassad version av genotypningsarrayen Global Screening Array v3.0 från illumina™, som kan analysera omkring 650 000 positioner i genomet. Denna var dessutom anpassad genom att inkludera över 100 000 extra positioner som tidigare hade valts ut för att få ytterligare relevant klinisk information.

Nu kombinerar vi i tellmeGen kunskaper inom genetik med datorkraft för att betydligt öka antalet analyserbara varianter med en DNA-chip upp till tiotals miljoner. Denna imputationsanalys gör att vi kan studera varianter som har förknippats med sjukdomar och som inte fanns bland de över 750 000 ursprungliga varianterna. Med detta uppnår vi vårt mål, att mer exakt än någonsin uppskatta den genetiska risken för varje individ.

Denna viktiga uppdatering gör att vi kan förbättra avsevärt i vår process av prediktiv genetik, vilken som namnet antyder, låter oss förutsäga från ett genetiskt perspektiv sannolikheten för att utveckla sjukdomar eller ha komplexa egenskaper.

Det är värt att notera att den genetiska analysen utförs i certifierade laboratorier som följer alla relevanta regelverk för att erbjuda den högsta standarden av kvalitet, och garanterar noggrannhet och tillförlitlighet i resultaten.

Array Scanner:
illumina® iScan

Genotypningschip:
illuminaTM Global Screening Array – Anpassad version

Laboratorium:
Vårt referenslaboratorium är Eurofins Genomics Denmark, det enda laboratoriet i Europa som kan bearbeta det stora antal prover som vi tar emot och bearbetar dagligen.

Det är ett ledande laboratorium i Europa med följande certifikat:

ISO 17025: Ackrediterad analytisk excellens.
ISO 13485: Oligonukleotider enligt medicintekniska produkters standard.
BPL: Guldstandarden för att utföra icke-kliniska säkerhetsstudier.
BPC: Farmakogenomiska tjänster för kliniska studier.
cGMP: Produkter och tester enligt farmaceutiska och biotekniska krav.