tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är genetisk rådgivning?

En konsultation för genetisk rådgivning tillhandahåller information, hjälp och stöd till personer som lider av eller riskerar att utveckla en genetisk sjukdom.

Under genetisk rådgivningskonsultationen talar genetikern med en person och/eller familj för att diskutera de genetiska risker som kan påverka dem och för att tillhandahålla, om tillämpligt, information om genetiska analyser och tillgängliga alternativ för bättre hantering av deras situation, som till exempel att överväga olika möjliga behandlingar.

För att kunna fastställa om en sjukdom eller ett tillstånd har en genetisk komponent, behöver den professionella genetikern, om möjligt, detaljerad familjehistoria och personens medicinska historik.

Informationen som inhämtas från en genetisk rådgivning kan användas för att avgöra om det är nödvändigt att genomföra djupare genetiska analyser eller vilka tester som kan vara mest lämpliga. Beslutet att genomföra testerna eller inte är upp till den berörda personen, som kommer att ha tillgång till nödvändig information om de möjliga konsekvenserna, för honom eller henne och deras avkomma, av de resultat som erhålls från de genetiska analyserna. Om det beslutas att genomföra djupare genetiska tester måste en läkare ordinera dessa tester.

Det är personens ansvar som genomgår en genetisk rådgivning att meddela sina närmaste släktingar (föräldrar, barn eller syskon) informationen som har extraherats från konsultationen, särskilt om den innehåller viktig information som kan påverka deras hälsa om de också har dessa genetiska varianter eller mutationer.

Hur får man tillgång till genetiska rådgivningskonsultationer hos tellmeGen?

På tellmeGen ser vi till att kunden känner sig stödd genom hela processen av en medicinsk professionell och/eller en kvalificerad genetiker.

I slutändan vill tellmeGen ge sina användare en lämplig förståelse för resultaten av deras genetiska test så att det blir ett väsentligt verktyg för att ta hand om deras hälsa och livskvalitet.

Dessutom har vi på tellmeGen utvecklat en personlig genetisk rådgivningstjänst som inkluderar konsultationer där våra genetiska experter analyserar varje fall och bedömer de mest lämpliga alternativen för varje kund.

Personliga genetiska konsultationer har en extra kostnad. En enkel genetisk konsultation, det vill säga, om en enskild aspekt av dina resultat, har en extra kostnad. Om du har flera frågor och rapporten kommer att vara dyrare att behandla av tellmeGen-professionella finns det möjlighet att köpa ett paket med konsultationer. Förfarandet som följs i dessa genetiska rådgivningskonsultationer är följande:

  1. TellmeGens professionella tar kontakt med kunden (via e-post) som har begärt konsultationen för att förstå problemet som behöver hanteras.
  2. När kunden har framfört sina frågor kommer genetikern att studera fallet och skriva en personlig rapport baserad på de upptäckta genetiska varianterna och den personliga historien som kunden har beskrivit.

Genom denna tjänst kommer vi att klargöra eventuella frågor kunden har om sina resultat och vägleda dem att följa olika preventiva aspekter. Om möjligt kommer rådgivning om möjliga behandlingar att ges.