tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy mogę przetestować dziecko (lub niemowlę)?

Tak, oczywiście, że można. Faktycznie, dzieci to grupa wiekowa, która mogłaby najbardziej skorzystać z testów. Biorąc pod uwagę ich wiek, mają większe możliwości zmiany czynników środowiskowych i nawyków stylu życia, co pozwala na skuteczniejsze działania w przypadku „problemów” uwypuklonych w wynikach testów.

Format zbierania wacików jest dla nich optymalny w porównaniu z innymi, bardziej konwencjonalnymi zestawami, ze względu na ich trudności z pluciem, ponieważ zawiera specjalne narzędzie do zbierania śliny z ust w prosty (i absolutnie bezbolesny) sposób.

Należy pamiętać, że na badanie osoby niepełnoletniej (0-18 lat) wymagana jest zgoda rodziców (patrz następny punkt).

BARDZO WAŻNE (zgoda rodziców):

W przypadkach, gdy osoby niepełnoletnie korzystają z usług TellmeGen, konieczne jest, aby osoba zamawiająca usługę była rodzicem lub ewentualnie osobą sprawującą nad nimi władzę rodzicielską. W przypadku braku rodzica, umowę z TellmeGen może zawrzeć tylko opiekun. Nikt inny nie może zawrzeć umowy w imieniu małoletniego. Dokumenty, które należy przedłożyć w celu uznania reprezentacji małoletniego, a w konsekwencji zawarcia umowy, zostały wymienione w dwóch ostatnich akapitach punktu 3.1 Przepisów prawnych:

  • Jeśli któryś z rodziców zawrze umowę: Aby usługi tellmeGen mogły być świadczone na rzecz osób niepełnoletnich, osoby posiadające władzę rodzicielską muszą to udowodnić, przesyłając do tellmeGen zeskanowaną kopię swojego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), dowodu osobistego lub paszportu osoby niepełnoletniej (tylko jeśli osoba niepełnoletnia już go posiada) oraz Księgi Rodzinnej. W przypadku braku dowodu osobistego i/lub księgi rodzinnej należy dostarczyć skan dowolnego dokumentu urzędowego, który akredytuje stosunek prawny.
  • W przypadku zatrudnienia opiekuna prawnego: poprzez telematyczne przesłanie skanu wyroku lub uchwały sądowej zawierającej powołanie wraz z dokumentem tożsamości Twoim i małoletniego (jeśli już go posiadasz). W przypadku braku dowodu osobistego dostarczona zostanie zeskanowana kopia paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości (zarówno opiekuna, jak i osoby niepełnoletniej, jeśli go posiada).